Reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 2 lat od wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru, przez okres 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, będącemu przedsiębiorcą lub innym podmiotem, który nabywa towar na cel związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Podstawą odpowiedzialności Sklepu z tytułów określonych w ust. 1 i 2 powyżej mogą być w szczególności wady towaru wynikające z jego niewłaściwej jakości, niewłaściwego wykonania lub konstrukcji, fakt nienadawania się towaru do użytku wynikającego z opisu lub z jego przeznaczenia, niekompletność, wady ukryte. Nie są wobec tego uwzględniane reklamacje (przez które rozumieć należy również roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową)  z powodu:
1)      wskazanego w opisie towaru  braku jednolitej kolorystyki, wynikającej z wyrobu towaru ze skóry naturalnej i sposobu jej wyprawienia,;
2)      wad jawnych, wskazanych w opisie towaru, z powodu których towar ten został przeceniony.

4. Klienci, którzy chcą złożyć reklamację, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: biuro@multicase24.pl, wskazując:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy);
2) adres korespondencyjny;
3) treść swojego żądania (wymiana, naprawa, zwrot ceny, obniżenie ceny);
4) dokładny opis i powód reklamacji
5) cenę towaru;
6) datę otrzymania towaru;
7) datę stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

5. Klient proszony jest o podanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanej przez niego formy kontaktu ze Sklepem oraz danych kontaktowych, w celu jak najsprawniejszego rozpoznania jego reklamacji.

6. W przypadku, gdy wskutek rozpoznania reklamacji Klientowi będzie miał być wydany towar (reklamowany, nowy, naprawiony), Klient powinien towar odebrać bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru towaru, uwzględniając ustalenia miedzy stronami co do czasu i sposobu odbioru towaru.

7. Reklamowany towar będzie przechowywany przez Sklep nieodpłatnie przez okres 2 miesięcy od otrzymania przez Klienta informacji o możliwości odbioru towaru.

8. Ze względu na treść ust. 7 powyżej, Klient proszony jest aby w zgłoszeniu reklamacji zawarte zostało jedno z poniższych oświadczeń:

1) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na jego protokolarne zniszczenie”;

albo

2) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na odpłatne przechowanie towaru na mój koszt, za kwotę 3 zł za jeden dzień, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami art. 835-845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

9. W razie braku odbioru towaru po upływie okresu jego bezpłatnego przechowania, określonego w ust. 7 powyżej oraz niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń określonych w ust. 8 powyżej, Sklep informuje Klienta o możliwości odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia oraz o skutkach braku odebrania towaru w tym terminie, ustalonych w ust. 11 poniżej.

10. Odebranie towaru nie później niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, skutkuje przedłużeniem okresu bezpłatnego przechowania towaru, do dnia odbioru towaru.

11. W przypadku nieodebrania towaru w okresie 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, Sklep uprawniony jest do pobierania opłat za bezumowne przechowanie towaru.

12. W celu ułatwienia Klientom dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest Formularz Reklamacji, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do zgłoszenia roszczeń wynikających z rękojmi. Skorzystanie z Formularza Reklamacji jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia zgłoszenia dokonane z pominięciem Formularza Reklamacji.

13. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. Sklep Greenburry rozpatruje reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

14. Klientowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl